ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์

บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น   บทความโดย : นายอลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. ที่มา :  นิตยสาร

Read more

ภาษาและการนับ กับกลไกการคำนวณในคณิตศาสตร์

ในบรรดาภาษาที่ใช้สื่อสารกันในโลก ภาษาใดที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้  ซึ่งบทความนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าวิธีการนับในภาษาไทยมีผลต่อการคิดคำนวณในทางคณิตศาสตร์อย่างไร     บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง  นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 44  ฉบับที่ 201  เดือนกรกฎาคม –

Read more

สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น

ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นได้  จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ โดยนำหลักการของความน่าจะเป็นมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประยุกต์เอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหานำตามแบบสะเต็มศึกษาจำนวนสองกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เผชิญปัญหาในสถานการณ์จริง  รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม     บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 191  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 

Read more

มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) เพื่อรวมกลุ่มกันทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของ BSRLM  ก็คือการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างกันของนักวิจัยและนักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก การประชุมวิชาการของ BSRLM นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานของตนต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน โดยอาจเป็นการนำเสนอหัวข้อวิจัย การนำข้อมูลที่ได้มาช่วยกัน หาแนวทางวิเคราะห์ หรือนำเสนอผลการวิจัยทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ได้   บทความโดย : ดร.อลงกต

Read more