การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์”

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์” โดย บริษัท คาสิโอ มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ สสวท.  สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครมาที่ nonthawat@casio.com.sg   ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Benefits of Calculators in the Teaching and Learning of Mathematics”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับบริษัทคาสิโอ มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “Benefits of Calculators in the Teaching and Learning of Mathematics”  โดยมี รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ Berry Kissane  จาก Murdoch University  ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องคิดเลขกับการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์เป็นวิทยากร 

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mathematics in STEM Education

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ "Mathematics in STEM Education : The Teaching and Learning of Algebra"  จัดเตรียมกิจกรรมและเอกสารประกอบการอบรมโดย Dr. Joan Ferrini-Mundy  Assistant Director, U.S. National Science Foundation Education and

Read more