ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์

บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น   บทความโดย : นายอลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. ที่มา :  นิตยสาร

Read more

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้   บทความโดย : นางชมัยพร ตั้งตน นักวิชาการอิสระ ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 35  ฉบับที่ 145  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549   หน้า 12-15   อ่านบทความ

Read more

คุณพร้อมที่จะเตรียมโจทย์ เจียระไนเพชร แล้วหรือยัง

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเจียระไน “เพชร” นั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนจึงขอใช้บทความนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล แบ่งปันเทคนิค และมุมมองของครูที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้ไปให้ถึงการสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์     บทความโดย : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 40  ฉบับที่ 177 

Read more

คณิตศาสตร์กับวิทยาการเข้ารหัสลับ

เนื้อหาคณิตศาสตร์บางเรื่องที่มีความซับซ้อนอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นว่า แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมไปใช้ประโยชน์ในวิทยาการเข้ารหัสลับ     บทความโดย : นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 190  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557   หน้า 33-36

Read more