บุคลากร-เดิม

 

อใหม่

 

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้กำกับสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
spati@ipstweb.com

 

 

     
     
Alongkot2

ดร.อลงกต  ใหม่ด้วง
นักวิชาการ
amaid@ipstweb.com

 

 

ดร.รณชัย  ปานะโปย
นักวิชาการ
rpana@ipstweb.com

 

 

นางสาวดนิตา  ชื่นอารมณ์
นักวิชาการ
dchun@ipstweb.com

 

 

IMG_4460 IMG_4459

นางสาวพิลาลักษณ์  ทองทิพย์
นักวิชาการอาวุโส
pithon@ipstweb.com

 

 

นางสาวสิริวรรณ  จันทร์กูล
นักวิชาการ
sjant@ipstweb.com

 

 

นางสาววรนารถ  อยู่สุข
นักวิชาการ
wyoos@ipstweb.com

 

 

IMG_4462  

นางสาวจันทร์นภา  อุตตะมะ
นักวิชาการ
jutta@ipstweb.com

 

 

นางวนิดา  สิงห์น้อย
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
wsing@ipstweb.com