ATCM 2016

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในงาน ATCM 2016 (Asian Technology Conference in Mathematics 2016)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21  และปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  งาน ATCM

Read more