ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 ครั้งที่ 21 (Annual Meeting in Mathematics 2016)  และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559  (Annual Pure and Applied

Read more