ขอเชิญร่วมอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP) เพิ่มเติมเป็นเวอร์ชัน 5.06 และจัดแปลโปรแกรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น บัดนี้  สสวท. ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์เรื่อง การใช้โปรแกรม

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการสอนอย่างหนึ่ง สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นจึงเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 5.06 สำหรับให้เพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเพื่อจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

Read more