ขอเชิญร่วมอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP) เพิ่มเติมเป็นเวอร์ชัน 5.06 และจัดแปลโปรแกรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น บัดนี้  สสวท. ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์เรื่อง การใช้โปรแกรม

Read more