ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4

    ขอเชิญสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1 และม.4  ระหว่างวันที่  18 – 20  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมจัสมิน แกรนด์

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบเพิ่มพูนประสบการณ์

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามแนวทาง สสวท. และสสวท.  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการสอนอย่างหนึ่ง สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นจึงเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 5.06 สำหรับให้เพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเพื่อจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

Read more

การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียนในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จึงได้จัดให้มีการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ สำหรับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือกับทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more