ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน

ประโยชน์ทางตรงของปฏิทิน คือ ใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้  บทความนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมการสำรวจปฏิทินที่ผู้เขียนได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชบูรณะ  จังหวัดนครปฐม

Read more