การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียนในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จึงได้จัดให้มีการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ สำหรับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือกับทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more