ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบเพิ่มพูนประสบการณ์

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามแนวทาง สสวท. และสสวท.  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม

Read more

ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน

ประโยชน์ทางตรงของปฏิทิน คือ ใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้  บทความนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมการสำรวจปฏิทินที่ผู้เขียนได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชบูรณะ  จังหวัดนครปฐม

Read more

สนุกกับความน่าจะเป็น: เรียน ๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา

แนวคิดหลักอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือการมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชาทั้ง S-T-E-M  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  แต่การจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชาก็สามารถนำแนวคิดของสะเต็มศึกษามาปรับใช้ได้  โดยไม่จำเป็นต้องบูรณาการกับวิชาอื่นเสมอไป ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นของบทความต่อไปนี้   บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.

Read more