มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) เพื่อรวมกลุ่มกันทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของ BSRLM  ก็คือการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างกันของนักวิจัยและนักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก

Read more

เชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม

การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเข้าด้วยกัน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และในโลกของการทำงาน  บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการออกแบบทางวิศวกรรม ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร  และเป็นการแสดงตัวอย่างของการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการต่าง

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แบบเพิ่มพูนประสบการณ์

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามแนวทาง สสวท. และสสวท.  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการสอนอย่างหนึ่ง สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นจึงเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 5.06 สำหรับให้เพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเพื่อจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

Read more