บทบาทหน้าที่

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของโลก
     
  • อบรมครู  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ  และเหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของนักเรียน
     
  • ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  ปรับปรุง  และจัดทำแบบเรียน  แบบฝึกทักษะ  เอกสารทางวิชาการ  และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท  ตลอดทั้งประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21