หนังสือเสริม

 

หนังสือเสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์

            หนังสือเสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากการเชื่อมโยงองค์ความรู้คณิตศาสตร์สาระต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนที่สนใจใฝ่เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มเติมไปจากที่หลักสูตรกำหนด  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว

            สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  หรือสำนักบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 0-2392-4021  ต่อ 3102 

 

ม.1 เล่ม 1             ม.1 เล่ม 2

 

ม.2 เล่ม 1             ม.2 เล่ม 2

 

ม.3 เล่ม 1             ม.3 เล่ม 2