ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน

ประโยชน์ทางตรงของปฏิทิน คือ ใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้  บทความนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมการสำรวจปฏิทินที่ผู้เขียนได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชบูรณะ  จังหวัดนครปฐม
 
บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 190  เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557   หน้า 30-32

ดาวน์โหลดบทความ