แนวคิดในการทำข้อสอบการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ประจำปี 2556 รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ประจำปี 2556 รอบคัดเลือก ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอตัวอย่างแนวคิดในการหาคำตอบของโจทย์ที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือกนี้ เพื่อให้นักเรียนหรือคุณครูที่สนใจได้ศึกษา
 
บทความโดย : อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.
ที่มา : นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 184  เดือนกันยายน-ตุลาคม  2556  หน้า 38-42 

ดาวน์โหลดบทความ