ตัวอย่างแนวคิดในการทำข้อสอบการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา (ตอนที่ 2)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ไปเมื่อวันที่ 5 -10 สิงหาคม พ.ศ.2556 ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอตัวอย่างแนวคิดในการหาคำตอบของโจทย์ที่ใช้ในการประกวด ข้อที่ 2 เพื่อให้นักเรียนหรือคุณครูที่สนใจได้ศึกษา
 
บทความโดย : อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.
ที่มา : นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 189  เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557  หน้า 40-43

ดาวน์โหลดบทความ