ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์

บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
 

บทความโดย : นายอลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 193  เดือนมีนาคม-เมษายน 2558   หน้า 19-23