คณิตศาสตร์กับระบบรักษาความปลอดภัย

หลายคนมักถามว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม ไม่เห็นจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย  บทความนี้แหละตอบโจทย์แน่นอน 
บทความนี้จะนำเสนอถึงการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องสมการเส้นตรงและเมทริกซ์ไปใช้ในการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย
 
บทความโดย : รศ.ดร.สมพร สูตินันท์โอภาส นักวิชาการอิสระ
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 181  เดือนมีนาคน-เมษายน 2556   หน้า 39-42