คุณพร้อมที่จะเตรียมโจทย์ เจียระไนเพชร แล้วหรือยัง

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเจียระไน “เพชร” นั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนจึงขอใช้บทความนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล แบ่งปันเทคนิค และมุมมองของครูที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้ไปให้ถึงการสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์
 
 
บทความโดย : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 40  ฉบับที่ 177  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555   หน้า 48-51