การสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธี  แต่วิธีการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือการเขียนรูป ซึ่งเป็นวิธีที่ครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษาทุกคนในประเทศสิงคโปร์ต้องรู้ ต้องเข้าใจ โดยวิธีการนี้ในสิงคโปร์เรียกว่า บาร์โมเดล (Bar Model) 
 
 
บทความโดย : นายสุรัชน์  อินทสังข์  นักวิชาการอิสระ
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 194  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558   หน้า 27-30