การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Benefits of Calculators in the Teaching and Learning of Mathematics”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับบริษัทคาสิโอ มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “Benefits of Calculators in the Teaching and Learning of Mathematics”  โดยมี รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ Berry Kissane  จาก Murdoch University  ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องคิดเลขกับการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559  ณ สสวท.

จึงใคร่ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ที่มุ่งมั่นจะใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  

สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครมาที่ rpana@ipst.ac.th   ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

* รับจำนวนจำกัด และจะมีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
  • มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
  • โรงเรียนต้นสังกัดมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สิ่งที่ท่านจะได้รับการสนับสนุน

  • เอกสารประกอบการอบรม
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง
  • อาหาร และอาหารว่าง

หมายเหตุ           

1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-392-4021 ต่อ 2512 (ดร.รณชัย ปานะโปย  นักวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
2. สำหรับผู้ที่รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับการติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร