การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mathematics in STEM Education

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ "Mathematics in STEM Education : The Teaching and Learning of Algebra"  จัดเตรียมกิจกรรมและเอกสารประกอบการอบรมโดย Dr. Joan Ferrini-Mundy  Assistant Director, U.S. National Science Foundation Education and Human Resources  และบรรยายโดย Dr.Anne Emig จาก U.S. National Science Foundation Education and Human Resources  ในวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  สุขุมวิท  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ