ขอเชิญร่วมอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP) เพิ่มเติมเป็นเวอร์ชัน 5.06 และจัดแปลโปรแกรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น บัดนี้  สสวท. ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์เรื่อง การใช้โปรแกรม GSP 5.06 พื้นฐาน ๑ (เรขาคณิต) ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้สนใจ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการสอน และใช้สื่อที่สร้างจากโปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ซึ่งจะสอนการใช้งานที่เน้นเรื่องเรขาคณิต โดยจะเปิดอบรมตั้งแต่วันที่   ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยสมัครและอบรมได้ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th

โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.  เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้สนใจ

๒.  มีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์อย่างน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓.  ต้องติดตั้งโปรแกรม GSP เวอร์ชัน 5.06 (ถ้าไม่มีสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข ๐-๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๑๐๒ หรือ Facebook : สานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.)

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามโทร  ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑  ต่อ ๒๕๑๐  (อ.พิลาลักษณ์  ทองทิพย์)