มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) เพื่อรวมกลุ่มกันทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของ BSRLM  ก็คือการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างกันของนักวิจัยและนักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก การประชุมวิชาการของ BSRLM นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานของตนต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน โดยอาจเป็นการนำเสนอหัวข้อวิจัย การนำข้อมูลที่ได้มาช่วยกัน
หาแนวทางวิเคราะห์ หรือนำเสนอผลการวิจัยทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ได้
 
บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 185  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556   หน้า 42-45
 

ดาวน์โหลดบทความ