เชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม

การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเข้าด้วยกัน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และในโลกของการทำงาน  บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการออกแบบทางวิศวกรรม ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร  และเป็นการแสดงตัวอย่างของการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
 
บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 42  ฉบับที่ 186  เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557   หน้า 16-20
 

ดาวน์โหลดบทควม