การอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งที่จะเสริมศักยภาพของนักเรียนในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จึงได้จัดให้มีการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ สำหรับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือกับทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน 175 โรงเรียน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ซอยสุขุมวิท 5  ถนนสุขุมวิท  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558  ซึ่งในรอบการอบรมนี้ทางสสวท. ได้จัดอบรมสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น