อบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการสอนอย่างหนึ่ง สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นจึงเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 5.06 สำหรับให้เพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเพื่อจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

โดยการอบรมได้แบ่งหลักสูตรของการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร และเปิดการอบรมหลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้
  • หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 4.06 มาก่อน
– รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
– รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  • หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 4.06 โดยสามารถใช้กล่องเครื่องมือ และคำสั่งในเมนูต่าง ๆ สร้างชิ้นงานได้
– รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558
– รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
หรือสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่   http://gsp.entvite.com