ภาพบรรยายกาศการประชุมปฏิบัติการ งานวทร. ครั้งที่ 22

ภาพบรรยายกาศการประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ "เศษส่วน : สะพานเชื่อมไปยังอัตราส่วน"  งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22  (5 – 7  มีนาคม  2558)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.รณชัย  ปานะโปย  อ.จันทร์นภา  อุตตะมะ นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  และ อ.ชมัยพร  ตั้งตน  ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ