ภาพบรรยายกาศการประชุมปฏิบัติการ งานวทร. ครั้งที่ 22

ภาพบรรยายกาศการประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ "กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์"  งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22   (5 – 7  มีนาคม  2558)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา โดย อ.ดนิตา  ชื่นอารมณ์ และอ.วรนารถ  อยู่สุข นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ