ภาษาและการนับ กับกลไกการคำนวณในคณิตศาสตร์

ในบรรดาภาษาที่ใช้สื่อสารกันในโลก ภาษาใดที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้  ซึ่งบทความนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าวิธีการนับในภาษาไทยมีผลต่อการคิดคำนวณในทางคณิตศาสตร์อย่างไร     บทความโดย : ดร.อลงกต ใหม่ด้วง  นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท ที่มา

Read more

การสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธี  แต่วิธีการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือการเขียนรูป ซึ่งเป็นวิธีที่ครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษาทุกคนในประเทศสิงคโปร์ต้องรู้ ต้องเข้าใจ โดยวิธีการนี้ในสิงคโปร์เรียกว่า บาร์โมเดล (Bar Model)      บทความโดย : นายสุรัชน์  อินทสังข์  นักวิชาการอิสระ

Read more