ตัวอย่างสื่อการสอน GSP

 ตัวอย่างสื่อการสอน  โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad version 4.06